^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Najważniejsze proponowane zmiany w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013

Przygotowany przez MRiRW projekt rozporządzenia jednoznacznie potwierdza, że działania rolnośrodowiskowe podjęte w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 będą nadal musiały być kontynuowane, z wyjątkiem pakietu 8. Ochrona gleb i wód, wariant 8.2 międzyplon ozimy i wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy.

Wyjątek w zakresie wspomnianych wariantów dotyczy tylko rolników, którzy podjęli te zobowiązania w latach 2012, 2013 i 2014  i jest  związany ze zmianą dotychczasowych wymogów.

 06  Zmiana wymogów została podyktowana  koniecznością wyznaczenia takich, by wykraczały ponad wymogi zazielenienia,  które od 2015 roku będą uznawane jako  podstawowe przy płatnościach bezpośrednich.

Od 2015 roku  zakres wymogów dla  wariantu 8.2 międzyplon ozimy i wariantu 8.3 międzyplon ścierniskowy przedstawia się następująco:

  wariant 8.2 międzyplon ozimy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane  w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ozimy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie (również form jarych roślin)
 11. w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu

wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych  jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem  uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. możliwość spasania międzyplonu ścierniskowego  w okresie jesieni
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie

.

 1. w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

    Jeżeli rolnik nie zaakceptuje dostosowania się do nowych wymogów, będzie mógł po 15 marca 2015 roku, zakończyć realizację wariantów międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy, ale tylko tych rozpoczętych w 2012, 2013 lub 2014 roku.

Możliwość wcześniejszego zakończenie realizacji zobowiązań jest przewidziana także dla pakietu 9. Strefy buforowe. W tym przypadku rolnik może nie zaakceptować niższych niż dotychczas stawek płatności.  

Dla wariantu 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych jest to 12,70zł/100m, a dla wariantu 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych  31,70 zł/100mb czyli znacznie niższe stawki  niż dotychczas.

  Wypełniając wniosek o przyznanie płatności w 2015 roku, należy w odpowiednim punkcie (pole 22,  strona 4 wniosku) złożyć odpowiednie oświadczenie informujące AR i MR o podjętej decyzji w zakresie wariantu pakietu 8.2 i/lub 8.3 i/lub 9.3 i/lub 9.4.  

Innymi zmianami proponowanymi w projekcie rozporządzenia jest:

 • Zwiększenie obszaru realizacji wariantów pakietu Ochrona gleb i wód, na obszarach erozyjnych. Projekt rozporządzania zakłada możliwość realizacji tego pakietu na powierzchni nie większej niż 70% gruntów ornych położonych w strefie erozyjnej. Dotychczas była to powierzchnia nie większa niż 60 % gruntów ornych.
 • Usunięcie ogólnego wymogu dla wszystkich wariantów pakietu 8 Ochrona gleb i wody (8.1, 8.2, 8.3) dotyczącego,  zakazu uprawy  w siewce poplonowej (8.1) lub międzyplonie (8.2, 8.3) roślin, do których  uprawy może zostać  przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina.
 • Dołączenie dodatkowego wymogu dla wariantu pakietu 8.1 wsiewki poplonowe, który brzmi zakaz stosowania wsiewek traw, realizowanego w 2012, 2013 , 2014 i latach kolejnych.

Rolników, którzy rozpoczęli realizację wariantu 8.1 wsiewki poplonowe w 2011 roku,  obowiązują wymogi dotychczasowe.

 • Zmiana metody naliczania zmniejszeń płatności i wprowadzenie nowego załącznika nr 7.  Załącznik tenokreśla wysokość współczynników procentowych stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów lub wariantów.

            Dla  pakietu 8. ochrona gleb i wód, które realizowane są od 2011 roku 

            opracowano  odrębny załączniki z wykazem współczynników procentowych do

             dokonywania    zmniejszeń płatności.

 • Dopuszczenie zmiany zobowiązania podjętego w 2013 roku, w zakresie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, polegającej na dodaniu wariantu 2.9 lub 2.10 w zakresie uprawy truskawek, poziomek lub malin, ale na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności.
 • Uregulowanie sytuacji w pakiecie rolnictwo ekologiczne, jaka występuje  gdy rolnik deklaruje we wniosku o przyznanie płatności, warianty pakietów dla których zakończono okres przestawiania, a jednostka certyfikująca stwierdza, że okres przestawiania nie jest jeszcze dla tych działek zakończony.

W takich przypadku płatność będzie  taka,  jak dla wariantu dla którego zakończono okres przestawiania. Dotychczas w takiej sytuacji (rozbieżności) płatność rolnośrodowiskowa nie była przyznawana.

 • Umożliwienie przyznania płatności w ramach wariantu 2.3 i 2.4 czyli dotrwałych użytków zielonych w pakiecie rolnictwo ekologiczne, gdy posiadaczem zwierząt jest małżonek.

Małżonek nie może jednak ubiegać się jednocześnie o przyznanie płatności w ramach tych wariantów (2.3, 2.4) i  pakietów uprawy paszowe, trwałe użytki zielone ( w okresie i po okresie konwersji) w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

 • Uproszczenie procedury informowania kierownika biura powiatowego Agencji o dokonanym zastąpieniu zwierząt w przypadku pakietu 7. zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt  rolnictwie.

Jeżeli zastąpienie będzie musiało być dokonane  w okresie od 15 marca do dnia przed złożeniem  wniosku o kolejną płatność rolnośrodowiskową, rolnik będzie składał kopię oświadczenia obejmującego wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych , a w nim zwierzęta na zastąpienie.

 • Zakończenie  od dnia 15 marca  2015 roku podejmowania  nowych zobowiązań  rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013.

Nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013, może wynikać tylko z przejęcia zobowiązań rolnośrodowiskowych wcześniej podjętych przez innego rolnika.

 • Zmiana formularza wniosku o przyznanie płatności rolnośrdowiskowych.

Przedstawione zmiany w programie rolnośrodowiskowym zostały opracowane na podstawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013.

Na chwilę obecną warto jednak przynajmniej zapoznać się z „kierunkiem” proponowanych zmian w zobowiązaniach rolnośrodowiskowych.

Maria Siąkała

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

           

Przygotowany przez MR i RW projekt rozporządzenia jednoznacznie potwierdza, że działania rolnośrodowiskowe podjęte w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 będą nadal musiały być kontynuowane, z wyjątkiem pakietu 8. Ochrona gleb i wód, wariant 8.2 międzyplon ozimy i wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy.

Wyjątek w zakresie wspomnianych wariantów dotyczy tylko rolników, którzy podjęli te zobowiązania w latach 2012, 2013 i 2014  i jest  związany ze zmianą dotychczasowych wymogów.

   Zmiana wymogów została podyktowana  koniecznością wyznaczenia takich, by wykraczały ponad wymogi zazielenienia,  które od 2015 roku będą uznawane jako  podstawowe przy płatnościach bezpośrednich.

Od 2015 roku  zakres wymogów dla  wariantu 8.2 międzyplon ozimy i wariantu 8.3 międzyplon ścierniskowy przedstawia się następująco:

  wariant 8.2 międzyplon ozimy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane  w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ozimy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie (również form jarych roślin)
 11. w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu

wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych  jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem  uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. możliwość spasania międzyplonu ścierniskowego  w okresie jesieni
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie

.

 1. w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

    Jeżeli rolnik nie zaakceptuje dostosowania się do nowych wymogów, będzie mógł po 15 marca 2015 roku, zakończyć realizację wariantów międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy, ale tylko tych rozpoczętych w 2012, 2013 lub 2014 roku.

Możliwość wcześniejszego zakończenie realizacji zobowiązań jest przewidziana także dla pakietu 9. Strefy buforowe. W tym przypadku rolnik może nie zaakceptować niższych niż dotychczas stawek płatności.  

Dla wariantu 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych jest to 12,70zł/100m, a dla wariantu 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych  31,70 zł/100mb czyli znacznie niższe stawki  niż dotychczas.

  Wypełniając wniosek o przyznanie płatności w 2015 roku, należy w odpowiednim punkcie (pole 22,  strona 4 wniosku) złożyć odpowiednie oświadczenie informujące AR i MR o podjętej decyzji w zakresie wariantu pakietu 8.2 i/lub 8.3 i/lub 9.3 i/lub 9.4.  

Innymi zmianami proponowanymi w projekcie rozporządzenia jest:

 • Zwiększenie obszaru realizacji wariantów pakietu Ochrona gleb i wód, na obszarach erozyjnych. Projekt rozporządzania zakłada możliwość realizacji tego pakietu na powierzchni nie większej niż 70% gruntów ornych położonych w strefie erozyjnej. Dotychczas była to powierzchnia nie większa niż 60 % gruntów ornych.
 • Usunięcie ogólnego wymogu dla wszystkich wariantów pakietu 8 Ochrona gleb i wody (8.1, 8.2, 8.3) dotyczącego,  zakazu uprawy  w siewce poplonowej (8.1) lub międzyplonie (8.2, 8.3) roślin, do których  uprawy może zostać  przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina.
 • Dołączenie dodatkowego wymogu dla wariantu pakietu 8.1 wsiewki poplonowe, który brzmi zakaz stosowania wsiewek traw, realizowanego w 2012, 2013 , 2014 i latach kolejnych.

Rolników, którzy rozpoczęli realizację wariantu 8.1 wsiewki poplonowe w 2011 roku,  obowiązują wymogi dotychczasowe.

 • Zmiana metody naliczania zmniejszeń płatności i wprowadzenie nowego załącznika nr 7.  Załącznik tenokreśla wysokość współczynników procentowych stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów lub wariantów.

            Dla  pakietu 8. ochrona gleb i wód, które realizowane są od 2011 roku 

            opracowano  odrębny załączniki z wykazem współczynników procentowych do

             dokonywania    zmniejszeń płatności.

 • Dopuszczenie zmiany zobowiązania podjętego w 2013 roku, w zakresie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, polegającej na dodaniu wariantu 2.9 lub 2.10 w zakresie uprawy truskawek, poziomek lub malin, ale na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności.
 • Uregulowanie sytuacji w pakiecie rolnictwo ekologiczne, jaka występuje  gdy rolnik deklaruje we wniosku o przyznanie płatności, warianty pakietów dla których zakończono okres przestawiania, a jednostka certyfikująca stwierdza, że okres przestawiania nie jest jeszcze dla tych działek zakończony.

W takich przypadku płatność będzie  taka,  jak dla wariantu dla którego zakończono okres przestawiania. Dotychczas w takiej sytuacji (rozbieżności) płatność rolnośrodowiskowa nie była przyznawana.

 • Umożliwienie przyznania płatności w ramach wariantu 2.3 i 2.4 czyli dotrwałych użytków zielonych w pakiecie rolnictwo ekologiczne, gdy posiadaczem zwierząt jest małżonek.

Małżonek nie może jednak ubiegać się jednocześnie o przyznanie płatności w ramach tych wariantów (2.3, 2.4) i  pakietów uprawy paszowe, trwałe użytki zielone ( w okresie i po okresie konwersji) w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

 • Uproszczenie procedury informowania kierownika biura powiatowego Agencji o dokonanym zastąpieniu zwierząt w przypadku pakietu 7. zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt  rolnictwie.

Jeżeli zastąpienie będzie musiało być dokonane  w okresie od 15 marca do dnia przed złożeniem  wniosku o kolejną płatność rolnośrodowiskową, rolnik będzie składał kopię oświadczenia obejmującego wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych , a w nim zwierzęta na zastąpienie.

 • Zakończenie  od dnia 15 marca  2015 roku podejmowania  nowych zobowiązań  rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013.

Nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013, może wynikać tylko z przejęcia zobowiązań rolnośrodowiskowych wcześniej podjętych przez innego rolnika.

 • Zmiana formularza wniosku o przyznanie płatności rolnośrdowiskowych.

Przedstawione zmiany w programie rolnośrodowiskowym zostały opracowane na podstawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013.

Na chwilę obecną warto jednak przynajmniej zapoznać się z „kierunkiem” proponowanych zmian w zobowiązaniach rolnośrodowiskowych.

Maria Siąkała

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

           

Przygotowany przez MR i RW projekt rozporządzenia jednoznacznie potwierdza, że działania rolnośrodowiskowe podjęte w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 będą nadal musiały być kontynuowane, z wyjątkiem pakietu 8. Ochrona gleb i wód, wariant 8.2 międzyplon ozimy i wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy.

Wyjątek w zakresie wspomnianych wariantów dotyczy tylko rolników, którzy podjęli te zobowiązania w latach 2012, 2013 i 2014  i jest  związany ze zmianą dotychczasowych wymogów.

   Zmiana wymogów została podyktowana  koniecznością wyznaczenia takich, by wykraczały ponad wymogi zazielenienia,  które od 2015 roku będą uznawane jako  podstawowe przy płatnościach bezpośrednich.

Od 2015 roku  zakres wymogów dla  wariantu 8.2 międzyplon ozimy i wariantu 8.3 międzyplon ścierniskowy przedstawia się następująco:

  wariant 8.2 międzyplon ozimy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane  w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ozimy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie (również form jarych roślin)
 11. w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu

wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych  jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem  uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. możliwość spasania międzyplonu ścierniskowego  w okresie jesieni
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie

.

 1. w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

    Jeżeli rolnik nie zaakceptuje dostosowania się do nowych wymogów, będzie mógł po 15 marca 2015 roku, zakończyć realizację wariantów międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy, ale tylko tych rozpoczętych w 2012, 2013 lub 2014 roku.

Możliwość wcześniejszego zakończenie realizacji zobowiązań jest przewidziana także dla pakietu 9. Strefy buforowe. W tym przypadku rolnik może nie zaakceptować niższych niż dotychczas stawek płatności.  

Dla wariantu 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych jest to 12,70zł/100m, a dla wariantu 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych  31,70 zł/100mb czyli znacznie niższe stawki  niż dotychczas.

  Wypełniając wniosek o przyznanie płatności w 2015 roku, należy w odpowiednim punkcie (pole 22,  strona 4 wniosku) złożyć odpowiednie oświadczenie informujące AR i MR o podjętej decyzji w zakresie wariantu pakietu 8.2 i/lub 8.3 i/lub 9.3 i/lub 9.4.  

Innymi zmianami proponowanymi w projekcie rozporządzenia jest:

 • Zwiększenie obszaru realizacji wariantów pakietu Ochrona gleb i wód, na obszarach erozyjnych. Projekt rozporządzania zakłada możliwość realizacji tego pakietu na powierzchni nie większej niż 70% gruntów ornych położonych w strefie erozyjnej. Dotychczas była to powierzchnia nie większa niż 60 % gruntów ornych.
 • Usunięcie ogólnego wymogu dla wszystkich wariantów pakietu 8 Ochrona gleb i wody (8.1, 8.2, 8.3) dotyczącego,  zakazu uprawy  w siewce poplonowej (8.1) lub międzyplonie (8.2, 8.3) roślin, do których  uprawy może zostać  przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina.
 • Dołączenie dodatkowego wymogu dla wariantu pakietu 8.1 wsiewki poplonowe, który brzmi zakaz stosowania wsiewek traw, realizowanego w 2012, 2013 , 2014 i latach kolejnych.

Rolników, którzy rozpoczęli realizację wariantu 8.1 wsiewki poplonowe w 2011 roku,  obowiązują wymogi dotychczasowe.

 • Zmiana metody naliczania zmniejszeń płatności i wprowadzenie nowego załącznika nr 7.  Załącznik tenokreśla wysokość współczynników procentowych stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów lub wariantów.

            Dla  pakietu 8. ochrona gleb i wód, które realizowane są od 2011 roku 

            opracowano  odrębny załączniki z wykazem współczynników procentowych do

             dokonywania    zmniejszeń płatności.

 • Dopuszczenie zmiany zobowiązania podjętego w 2013 roku, w zakresie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, polegającej na dodaniu wariantu 2.9 lub 2.10 w zakresie uprawy truskawek, poziomek lub malin, ale na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności.
 • Uregulowanie sytuacji w pakiecie rolnictwo ekologiczne, jaka występuje  gdy rolnik deklaruje we wniosku o przyznanie płatności, warianty pakietów dla których zakończono okres przestawiania, a jednostka certyfikująca stwierdza, że okres przestawiania nie jest jeszcze dla tych działek zakończony.

W takich przypadku płatność będzie  taka,  jak dla wariantu dla którego zakończono okres przestawiania. Dotychczas w takiej sytuacji (rozbieżności) płatność rolnośrodowiskowa nie była przyznawana.

 • Umożliwienie przyznania płatności w ramach wariantu 2.3 i 2.4 czyli dotrwałych użytków zielonych w pakiecie rolnictwo ekologiczne, gdy posiadaczem zwierząt jest małżonek.

Małżonek nie może jednak ubiegać się jednocześnie o przyznanie płatności w ramach tych wariantów (2.3, 2.4) i  pakietów uprawy paszowe, trwałe użytki zielone ( w okresie i po okresie konwersji) w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

 • Uproszczenie procedury informowania kierownika biura powiatowego Agencji o dokonanym zastąpieniu zwierząt w przypadku pakietu 7. zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt  rolnictwie.

Jeżeli zastąpienie będzie musiało być dokonane  w okresie od 15 marca do dnia przed złożeniem  wniosku o kolejną płatność rolnośrodowiskową, rolnik będzie składał kopię oświadczenia obejmującego wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych , a w nim zwierzęta na zastąpienie.

 • Zakończenie  od dnia 15 marca  2015 roku podejmowania  nowych zobowiązań  rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013.

Nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013, może wynikać tylko z przejęcia zobowiązań rolnośrodowiskowych wcześniej podjętych przez innego rolnika.

 • Zmiana formularza wniosku o przyznanie płatności rolnośrdowiskowych.

Przedstawione zmiany w programie rolnośrodowiskowym zostały opracowane na podstawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013.

Na chwilę obecną warto jednak przynajmniej zapoznać się z „kierunkiem” proponowanych zmian w zobowiązaniach rolnośrodowiskowych.

Maria Siąkała

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

           

Przygotowany przez MR i RW projekt rozporządzenia jednoznacznie potwierdza, że działania rolnośrodowiskowe podjęte w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 będą nadal musiały być kontynuowane, z wyjątkiem pakietu 8. Ochrona gleb i wód, wariant 8.2 międzyplon ozimy i wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy.

Wyjątek w zakresie wspomnianych wariantów dotyczy tylko rolników, którzy podjęli te zobowiązania w latach 2012, 2013 i 2014  i jest  związany ze zmianą dotychczasowych wymogów.

   Zmiana wymogów została podyktowana  koniecznością wyznaczenia takich, by wykraczały ponad wymogi zazielenienia,  które od 2015 roku będą uznawane jako  podstawowe przy płatnościach bezpośrednich.

Od 2015 roku  zakres wymogów dla  wariantu 8.2 międzyplon ozimy i wariantu 8.3 międzyplon ścierniskowy przedstawia się następująco:

  wariant 8.2 międzyplon ozimy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane  w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ozimy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie (również form jarych roślin)
 11. w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu

wariant 8.3 międzyplon ścierniskowy

 1. wykonywanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych  jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września
 2. stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekraczać 70% jej składu
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie
 5. niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem  uprawy gleby w systemie bezorkowym
 8. możliwość spasania międzyplonu ścierniskowego  w okresie jesieni
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie

.

 1. w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

    Jeżeli rolnik nie zaakceptuje dostosowania się do nowych wymogów, będzie mógł po 15 marca 2015 roku, zakończyć realizację wariantów międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy, ale tylko tych rozpoczętych w 2012, 2013 lub 2014 roku.

Możliwość wcześniejszego zakończenie realizacji zobowiązań jest przewidziana także dla pakietu 9. Strefy buforowe. W tym przypadku rolnik może nie zaakceptować niższych niż dotychczas stawek płatności.  

Dla wariantu 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych jest to 12,70zł/100m, a dla wariantu 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych  31,70 zł/100mb czyli znacznie niższe stawki  niż dotychczas.

  Wypełniając wniosek o przyznanie płatności w 2015 roku, należy w odpowiednim punkcie (pole 22,  strona 4 wniosku) złożyć odpowiednie oświadczenie informujące AR i MR o podjętej decyzji w zakresie wariantu pakietu 8.2 i/lub 8.3 i/lub 9.3 i/lub 9.4.  

Innymi zmianami proponowanymi w projekcie rozporządzenia jest:

 • Zwiększenie obszaru realizacji wariantów pakietu Ochrona gleb i wód, na obszarach erozyjnych. Projekt rozporządzania zakłada możliwość realizacji tego pakietu na powierzchni nie większej niż 70% gruntów ornych położonych w strefie erozyjnej. Dotychczas była to powierzchnia nie większa niż 60 % gruntów ornych.
 • Usunięcie ogólnego wymogu dla wszystkich wariantów pakietu 8 Ochrona gleb i wody (8.1, 8.2, 8.3) dotyczącego,  zakazu uprawy  w siewce poplonowej (8.1) lub międzyplonie (8.2, 8.3) roślin, do których  uprawy może zostać  przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina.
 • Dołączenie dodatkowego wymogu dla wariantu pakietu 8.1 wsiewki poplonowe, który brzmi zakaz stosowania wsiewek traw, realizowanego w 2012, 2013 , 2014 i latach kolejnych.

Rolników, którzy rozpoczęli realizację wariantu 8.1 wsiewki poplonowe w 2011 roku,  obowiązują wymogi dotychczasowe.

 • Zmiana metody naliczania zmniejszeń płatności i wprowadzenie nowego załącznika nr 7.  Załącznik tenokreśla wysokość współczynników procentowych stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów lub wariantów.

            Dla  pakietu 8. ochrona gleb i wód, które realizowane są od 2011 roku 

            opracowano  odrębny załączniki z wykazem współczynników procentowych do

             dokonywania    zmniejszeń płatności.

 • Dopuszczenie zmiany zobowiązania podjętego w 2013 roku, w zakresie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, polegającej na dodaniu wariantu 2.9 lub 2.10 w zakresie uprawy truskawek, poziomek lub malin, ale na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności.
 • Uregulowanie sytuacji w pakiecie rolnictwo ekologiczne, jaka występuje  gdy rolnik deklaruje we wniosku o przyznanie płatności, warianty pakietów dla których zakończono okres przestawiania, a jednostka certyfikująca stwierdza, że okres przestawiania nie jest jeszcze dla tych działek zakończony.

W takich przypadku płatność będzie  taka,  jak dla wariantu dla którego zakończono okres przestawiania. Dotychczas w takiej sytuacji (rozbieżności) płatność rolnośrodowiskowa nie była przyznawana.

 • Umożliwienie przyznania płatności w ramach wariantu 2.3 i 2.4 czyli dotrwałych użytków zielonych w pakiecie rolnictwo ekologiczne, gdy posiadaczem zwierząt jest małżonek.

Małżonek nie może jednak ubiegać się jednocześnie o przyznanie płatności w ramach tych wariantów (2.3, 2.4) i  pakietów uprawy paszowe, trwałe użytki zielone ( w okresie i po okresie konwersji) w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

 • Uproszczenie procedury informowania kierownika biura powiatowego Agencji o dokonanym zastąpieniu zwierząt w przypadku pakietu 7. zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt  rolnictwie.

Jeżeli zastąpienie będzie musiało być dokonane  w okresie od 15 marca do dnia przed złożeniem  wniosku o kolejną płatność rolnośrodowiskową, rolnik będzie składał kopię oświadczenia obejmującego wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych , a w nim zwierzęta na zastąpienie.

 • Zakończenie  od dnia 15 marca  2015 roku podejmowania  nowych zobowiązań  rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013.

Nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013, może wynikać tylko z przejęcia zobowiązań rolnośrodowiskowych wcześniej podjętych przez innego rolnika.

 • Zmiana formularza wniosku o przyznanie płatności rolnośrdowiskowych.

Przedstawione zmiany w programie rolnośrodowiskowym zostały opracowane na podstawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013.

Na chwilę obecną warto jednak przynajmniej zapoznać się z „kierunkiem” proponowanych zmian w zobowiązaniach rolnośrodowiskowych.

 

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

           

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com