^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ASF NABÓR 27.06-2.08.2024

INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ASF NABÓR 27.06-2.08.2024

 03

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten musi być spełniony co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub  hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją;
 3. w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;
 4. posiada numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co może zostać przyznana pomoc:

Pomoc przyznaje się na operacje mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na:

 1. wykonaniu ogrodzenia;
 2. utworzeniu zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
 3. wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
 4. zapewnieniu możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
 5. budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy;
 6. posadowieniu silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
 7. zapewnieniu utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 1. które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. które będą realizowane bez podziału na etapy;
 3. których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 4. o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł, z wyjątkiem operacji, w przypadku których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych;
 5. które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanego w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej wynosi 100 000 zł. Pomoc przyznaje się w:

 1. formie:
 2. zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych – w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia;
 3. refundacji części kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji
 4. wysokości do 80%:
 5. sumy iloczynów kosztów jednostkowych:
 • 330zł oraz długości planowanego ogrodzenia wyrażonej w metrach bieżących,
 • 2 960zł oraz liczby bram,
 • 1000zł oraz liczby furtek,

w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia,

 1. kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji,
 2. kosztów ogólnych stanowiących nie więcej niż 10% sumy iloczynów kosztów jednostkowych, oraz pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. jeżeli średnioroczna liczba świń w stadzie zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją, wynosi:
 2. nie mniej niż 50 i nie więcej niż 800 – przyznaje się 6 punktów,
 3. powyżej 800 i nie więcej niż 1200 – przyznaje się 4 punkty,
 4. powyżej 1200 – przyznaje się 2 punkty;
 5. jeżeli operacja dotyczy budowy lub przebudowy lub remontu niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 1 punkt;
 6. jeżeli operacja dotyczy przebudowy lub rozbudowy, lub remontu chlewni, lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, w celu umożliwienia zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń – przyznaje się 3 punkty;
 7. jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który prowadzi:
 8. hodowlę świń ras czystych lub rodzimych zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją lub
 9. chów lub hodowlę świń zgodnie z metodami ekologicznymi, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją w liczbie nie mniejszej niż 27

– przyznaje się 6 punktów.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 2 punkty.

Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

 

Źródło: arimr.gov.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com