^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Integrowana Produkcja Roślin - podstawowe informacje

IPR.png

Producenci zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin, po ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, powinni zgłosić się do wybranego przez siebie upoważnionego podmiotu certyfikującego

- nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin,

- do dnia 1 marca każdego roku w przypadku roślin wieloletnich.

1.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej danej jednostki certyfikującej.

Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin:

Lp.

Nazwa upoważnionego podmiotu

Adres i siedziba podmiotu (ulica/nazwa miejscowości i nr)

Adres i siedziba podmiotu
(kod pocztowy oraz miejscowość)

1

„PNG” Sp. z o.o.

Cisów 77 A

26-021 Daleszyce

2

QA Solutions Sp. z o.o.

ul. Józefa Marcika 25E/3

30-443 Kraków

3

COBICO Sp. z o.o.

Przebieczany 529

32-020 Wieliczka

4

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

ul. Młynarska 42

01-171 Warszawa

5

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

6

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,

ul. Wolności 347

41-800 Zabrze

7

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Lubicz 25A

31-503 Kraków

8

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.

ul. Modzelewskiego 27

02-679 Warszawa

9

Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o. o.

ul. Naramowicka 144

61-619 Poznań

10

ECO2 Sp. z o.o.

ul. Towarowa 9/101

10-416 Olsztyn

Na wniosku o certyfikację należy  wpisać informacje:

- dane adresowe producenta

- powierzchnię użytków rolnych oraz powierzchnię przeznaczonych na produkcję IPR

- wykonać niewielki szkic dojazdu do gospodarstwa

- w tabeli dotyczącej wyboru certyfikowanego gatunku roślin/y podać należy odmianę, nr działki i  jej lokalizację, powierzchnię uprawy zgłaszaną do certyfikacji oraz powierzchnię poza IPR.

Podstawowym załącznikiem jest kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

2. Producent podpisuje umowę o świadczeni usług certyfikujących w programie IPR z upoważnionym i wybranym podmiotem.

3.   Cennik – opłaty pobierane przez podmioty certyfikujące

Podstawowe to:

- opłata rejestracyjna

- proces certyfikacji ( kontrola planowa, nadzór, wydanie certyfikatu).

Opłata jest uzależniona od ilości podanych gatunków roślin programu certyfikacji.

4. Producent, który ubiega się o certyfikat integrowanej produkcji roślin jest zobowiązany do prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Do certyfikacji można zgłaszać uprawy gatunków, dla których zostały takie metodyki opracowane.

Wszystkie działania z zakresu integrowanej produkcji roślin muszą być dokumentowane na bieżąco w „Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin”. Notatnik podlega kontroli pod kątem zgodności prowadzenia uprawy ze szczegółowymi metodykami.

W przypadku ubiegania się o certyfikat dla więcej niż jednego gatunku roślin należy prowadzić notatniki IP indywidualnie dla każdej uprawy.

Wzór notatnika IP został określony jako załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 126).

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać Znaku Integrowanej Produkcji Roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat. Wzór znaku Główny Inspektor udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Dodatkowe informacje oraz metodyki integrowanej produkcji można znaleźć pod adresem: http://piorin.gov.pl/

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com