^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PRAWIDŁOWE PRZECHOWYWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

śor Mospilan

Sposób, w jaki powinniśmy magazynować środki ochrony roślin jest określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin. Zgodnie z tym rozporządzeniem środki ochrony roślin przechowuje się w oryginalnych opakowaniach oraz w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością napojami lub paszą.

W sposób zapewniający, że:

- nie zostaną spożyte przez zwierzęta

- są niedostępne dla dzieci

- nie zachodzi ryzyko, skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów prawa wodnego, skażenia gruntu w skutek wycieku i przesiąknięcia, przedostania się do systemu kanalizacyjnych.

Pomieszczenie powinno być wydzielone poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim, specjalnie oznakowane, wentylowane, zamykane i niedostępne dla postronnych ludzi.

MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Magazyn śorjpg

OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

nieupoważnionym wstęp wzbroniony

W pomieszczeniu musi panować odpowiednia temperatura, ponieważ nawet krótkotrwałe przekroczenie temperatury może skutkować obniżeniem skuteczności działania preparatu.

Jeśli przebywamy w miejscu magazynowym powinniśmy dla naszego bezpieczeństwa założyć maskę filtracyjną, by ustrzec się przed niebezpiecznymi oparami, które mogą wydobywać się z opakowań.

W MNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH, które zużywają zazwyczaj pestycydy na bieżąco mogą przechowywać chemię stosowaną na polach w specjalnie przygotowanych w tym celu szafkach. Szafa powinna być metalowa, a poza tym zamykana na klucz.

szafa do przechowywania

Należy oznakować taką szafkę - będzie jasno informować o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Znaki informacyjne BHP tablica Środki ochrony roślin PCV 600x600

Krótka informacja o sposobie przechowywania środków ochrony roślin zamieszczona jest również na etykiecie poszczególnego środka.

przechowywanie śor na etykiecie środka

Dlaczego jest tak ważne?

Właściwe przechowywanie środków ochrony roślin jest istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa czy ryzyka ich niewłaściwego użycia bądź spożycia przez dzieci czy zwierzęta.

Wpływa to także na ich przydatność do dalszego użytkowania w kolejnym sezonie. Mogą stracić swoją skuteczność lub wywołać efekt fitotoksyczności w traktowanej uprawie.

Do magazynowania środków ochrony roślin należy przykładać szczególną wagę, ponieważ tylko takie działanie zapewni bezpieczeństwo do innych osób przebywających w gospodarstwie oraz ograniczy do minimum ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Źródło:

www. piorin.gov.pl z dn. 31 Marca 2023

www. znaki-bhp.pl

www. proagri.com

www.agrofakt.plm

www.b2b-partner.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com