^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nowe przepisy związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z trudną sytuacja epidemiologiczną w odniesieniu do HPAI Ministrstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało nowe przepisy dotyczące wymagań weterynaryjnych i zasad bioasekuracji. Od 7 maja 2022 roku obowiązuje nowe rozporządzenie MRiRW  z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jednocześnie traci moc rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. Nowe przepisy modyfikują niektóre wymagania weterynaryjne i wprowadzają rozdzielenie zasad bioasekuracji pomiędzy gospodarstwa indywidualne i gospodarstwa wprowadzające drób oraz produkty z nich i od nich otrzymane na rynek.

Rozporządzenie MRiRW  z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  określa wspólne środki dla wszystkich gospodarstw utrzymujących drób, które pozwolą na zachowanie odpowiedniego poziomu bioasekuracji. Zmniejszono zbyt restrykcyjne wymagania wobec małych gospodarstw aby ułatwić im spełnienie zasad bioasekuracji.

Przepisy obowiązujące wszystkie gospodarstwa dotyczą :

16522726525541.jpg

Zakazów

 1. pojenia drobiu wodą ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki
 2. wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków i tusz ptaków łownych

Nakazów

 1. utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywania drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywania paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienia i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowania gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymania się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 8. dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.

Obowiązku niezwłocznego zawiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększonej śmiertelności;
 2. spadku pobierania paszy i wody;
 3. objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
 4. duszności;
 5. sinicy i wybroczyn;
 6. biegunki;
 7. nagłego spadku nieśności.

Przepisy dotyczące wyłącznie gospodarstw utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Wprowadzające i produkty na rynku)

Dodatkowe nakazy

 1. w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego - wyposażenie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej możliwość ich wyłożenia przed:
 • a) wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym gospodarstwie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażenie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich,
 • b) wjazdami do tego gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie w tym gospodarstwie niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdzających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżającego;
 1. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków, w których jest utrzymywany drób:
 • a) środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
 • b) oczyszczania i dezynfekcji obuwia;
 1. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku - co najmniej raz dziennie;
 2. prowadzenie i przechowywanie w tym gospodarstwie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia i zużycia środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia;
 3. wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji;
 4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których jest utrzymywany drób;
 5. wyposażenie tego gospodarstwa w przeznaczony wyłącznie do użytku przez to gospodarstwo kontener do przetrzymywania zwłok padłego drobiu lub wydzielenie w tym gospodarstwie pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do przetrzymywania takich zwłok; ten kontener i to pomieszczenie zabezpiecza się przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich;
 6. usuwanie padłego drobiu do kontenera lub pomieszczenia przeznaczonych do przetrzymywania zwłok padłego drobiu - nie rzadziej niż raz dziennie;
 7. wyposażenie tego gospodarstwa w środki odkażające w ilości umożliwiającej bieżącą dezynfekcję co najmniej przez 7 dni oraz utrzymywanie mat dezynfekcyjnych albo niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję w stanie zapewniającym skuteczność użytego środka odkażającego;
 8. zabezpieczenie znajdujących się na terenie tego gospodarstwa zbiorników wodnych przed dostępem ptaków wolno żyjących;
 9. utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których są przechowywane pasza i ściółka, w tym regularne wykaszanie roślinności i uprzątanie pozostałości pasz i ściółki;
 10. wyposażenie tego gospodarstwa w wydzielone miejsca do:
 • a) składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • b) składowania obornika, paszy i ściółki,
 • c) przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, w których zapewnia się warunki gwarantujące niezmieniony stan tych produktów, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
 1. posiadanie - w przypadku gdy w tym gospodarstwie utrzymuje się więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie - planu bioasekuracji.

fot. Andrzej Kijas

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com