^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych i organizacji producentów- do 100 tys. euro

dofinnsowanie

Od dnia 15 kwietnia do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie możliwość składania wniosków o wsparcie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". To już dziewiąty nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupa taka musi się składać z osób fizycznych i prowadzić mikro działalność, jako małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

O pomoc finansową mogą ubiegać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów z dnia 11.03.2004 o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dofinansowanie nie otrzyma podmiot, który zrzesza producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

W jaki sposób starać się o pomoc?

W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym etapem jest złożenie wniosku o uznanie grup producentów rolnych lub organizację producentów wraz planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania grupa lub organizacja zobowiązana jest do realizacji planu biznesowego.

I na etapie uzyskania uznania grupę producentów/ organizacja producentów może składać wniosek o dofinasowanie do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w czasie trwania naborów wniosków.

Jaka forma i wysokość udzielanej pomocy?

Pomoc przyznawana jest na 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa lub organizacja, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych przez członków w poszczególnych latach Ponadto pomoc stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/ organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:

  • członkami beneficjenta,
  • współmałżonkiem członka beneficjenta,
  • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Wielkość dofinansowania w pierwszym roku wynosi 10% przychodów netto w drugim roku- 9%, w trzecim roku 8%, w czwartym – 7% a w piątym 6%. Maksymalny limit jaki można uzyskać w każdym roku pięcioletniego wsparcia to 100 tys. euro.

Więcej informacji, wniosek o dofinasowanie i inne dokumenty można uzyskać na stronie www.arimr.pl

Źródło: ARiMR

zdj.pixabay

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com