^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja branżowa dla hodowców i producentów drobiu „Produkcja drobiarska na Śląsku aktualne zagadnienia”

Wojewódzka Konferencja Drobiarska – reasumpcja wykładów

D2

Trochę z opóźnieniem, ale nie sposób nie poinformować o udanej, konferencji nt.: „Produkcja drobiarska na Śląsku aktualne zagadnienia”, która odbyła się w dniu 7 czerwca br. w Oddziale ŚODR w Mikołowie. Jej uczestnikami byli wiodący fermowi producenci drobiu mięsnego-brojlera oraz producenci jaj konsumpcyjnych, hodowcy stad reprodukcyjnych, oraz właściciele ubojni z terenu województwa śląskiego. Konferencja branżowa została zorganizowana przez specjalistów Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Oddziału ŚODR w Mikołowie. Ciekawa tematyka sprawiła, że spotkała się z dużym zainteresowaniem, środowiska drobiarskiego, bowiem liczba uczestników wyniosła ponad 42 osoby. Otwarcia konferencji i słowo wstępne o działalności ŚODR w Częstochowie oraz roli doradztwa w branży drobiarskiej wygłosiła v-ce dyrektor ŚODR Anna Szymik Dyrektor Oddziału w Mikołowie. W trakcie konferencji poruszono szereg istotnych dla środowiska drobiarzy kwestii. Najlepsi specjaliści branży jako prelegenci mieli możliwość zaprezentować wykłady dotyczące aktualnej problematyki zootechniczno-weterynaryjnej, żywieniowej, bioasekuracji ,dobrostanu oraz oceny oddziaływania ferm na otaczające środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa, budynków mieszkalnych znajdujących się w bezpośredniej bliskości. Zostały omówione główne zalecenia inspekcji weterynaryjnej dotyczące profilaktyki i bioasekuracji oraz minimalnych warunków utrzymania kurcząt brojlerów. Wymóg zgodności sprawowania opieki nad kurczętami brojlerami, wymóg prowadzenia dokumentacji o: liczbie wprowadzonych kurcząt, powierzchni użytkowej, liczbie padłych kurcząt brojlerów stwierdzonych podczas każdej kontroli i przyczynach ich śmierci, liczbie kurcząt uśmierconych i przyczynach ich uśmiercania, liczbie kurcząt brojlerów pozostałych w stadzie po sprzedaży lub po uśmierceniu.

D1
W wystąpieniach szczególny nacisk położono na wymóg ochrony stada w kierunku Salmonelli „Krajowego programu zwalczania niektórych typów Sallmonella w stadach brojlerów gatunku kura” (Gallus gallus) : badania na nosicielstwo, szczegółowa dokumentacja, metodyka, próby, diagnostyka laboratoryjna zgodnie z programem, wymóg kontroli masy ciała, w 7 dniu życia, a następnie każdego dnia kończącego kolejny tydzień oraz tempa przyrostu masy mięśniowej, wymogi : oświetlenia, natężenia światła mierzonego na poziomie oka ptaka 20 lux, zapewniające 80 % powierzchni, programu świetlnego 6 godzin zaciemnienia, z jednym okresem zaciemnienia trwającym przynajmniej 4 godziny w systemie 24-godzinnym,od 1 dnia, do 3 dni przed przewidzianym ubojem. Ponadto w systemach świetlnych zapewnienie dla kurcząt brojlerów dostępu do wody, paszy, dwukrotnego przeglądu stada, obsady, urządzeń do karmienia, pojenia, wyposażenia w ściółkę i jej wymiany, minimalizacji poziomu hałasu, wentylacji, dobrostanu, systemów: schładzania, ogrzewania. Ciekawa tematyka prezentowanego wykładu wywołała mnóstwo pytań i burzliwą dyskusję, która pozwoliła na wyjaśnienie wielu wątpliwości i problemów. W dalszej kolejności omówione zostały metody ograniczenia negatywnego wpływu ferm drobiu na środowisko naturalne -Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, który zawiera praktyczne rady dotyczące ochrony środowiska. Integralną częścią KDPR-u jest dokument referencyjny (BREF) dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w intensywnej produkcji drobiu. Bardzo interesujące i praktyczne wykłady pod kątem ekonomiczno-weterynaryjnym i bioasekuracyjnym poruszały najnowsze doniesienia dotyczące profilaktyki stad pod kątem antybiotykoodporności, mykotoksyn w paszach i ściółce oraz strat ekonomicznych spowodowanych przez grzyby w produkcji drobiarskiej, jak również znaczenie jakości wody w systemach pojenia na fermach drobiu oraz korzyści wynikające z zastosowania karnityny.

D3

Optymalizacja kosztów produkcji drobiu z zastosowaniem innowacyjnych metod i trendów w żywieniu dodatkami paszowymi nowej generacji, wdrożonych osiągnięć biotechnologii i biotechniki, eliminujących stosowanie antybiotyków ze szczególnym uwzględnieniem roli włókna w żywieniu drobiu dla poszczególnych grup technologicznych. Po zakończeniu części wykładowej odbyło się ożywione forum dyskusyjne w którym wypowiadali się czołowi hodowcy i producenci drobiu.. Konferencja była bardzo udana i pożyteczna dla wszystkich jej uczestników. Tego rodzaju konferencje będą organizowane w miarę zapotrzebowania ze strony środowisk branżowych i pojawiających się problemów w produkcji drobiarskiej. Hodowcy i producenci drobiu bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji. Informacje i wiedza jaką zdobyli uczestnicy branżowej konferencji zorganizowanej przez ŚODR w Częstochowie Oddział Mikołów, w omawianej tematyce z pewnością będą niezwykle przydatne dla śląskich hodowców i producentów drobiu w sprostaniu wielu stojących przed nimi wyzwań i osiągnięciu jak największych ekonomicznych korzyści jak również dostosowaniu produkcji do aktualnych przepisów.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com