^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

 

 

jedzenie

 

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski o pomoc można składać do 30 kwietnia.
Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Z uwagi na fakt, że termin naboru upływa w dniu wolnym od pracy, to zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), czynność dokonana w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy, będzie uznana za dokonaną zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego naboru upływa w poniedziałek 30 kwietnia 2018 roku. O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentów we właściwym OR ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego).

Pomoc taka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Lista rodzajów działalności, które objęte są takim wsparciem, obejmuje 25 pozycji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.

Maksymalna wysokość pomocy udzielnej na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi:

10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Ważne jest także, iż ARiMR może dofinansować 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

żródło:http://www.arimr.gov.pl/

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com