^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wiadomości dla pszczelarzy

5993a90171efd osize969x565q71hbb9517

 

 

Projekty dotyczące "Wsparcia rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019 można składać do 30 maja.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Należy dostarczyć je osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

związki pszczelarskie,
stowarzyszenia pszczelarzy,
zrzeszenia pszczelarzy,
spółdzielnie pszczelarskie,
grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
zakup sprzętu pszczelarskiego;
zakup leków do zwalczania warrozy;
zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
zakup pszczół;
wykonanie analiz jakości miodu.

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019. Informacje o mechanizmie można uzyskać w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, w Oddziałach Terenowych KOWR, na stronie internetowej ARIMR i KOWR www.kowr.gov.pl

 żródło: www.kowr.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com