^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Inauguracja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w ŚODR w Częstochowie

header bg SIRW Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie rozpoczęła się realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

KSOW opiera się w głównej mierze na prawodawstwie unijnym z kluczowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Na podstawie tego kierunkowego rozporządzenia polski parlament uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, której jednolity tekst został ogłoszony 6 marca 2018.

Wart też wspomnieć o celach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które znajdziemy w PROW na lata 2014-2020:KSOW

  • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  • podniesienie jakości realizacji Programu;
  • informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym;
  • promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie;
  • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich to około 60 mln euro i jest zapewniony w ramach Pomocy Technicznej. Obejmuje on wydatki na wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz na realizację działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020.

W ramach KSOW działa Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR, której cele szczegółowe określono jako:

  • ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  • ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  • pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Realizując dwuletni Plan Operacyjny na lata 2018-2019 ŚODR w Częstochowie rozpoczął realizację operacji pt. Modele współpracy PZDR województwa śląskiego z potencjalnymi Grupami Operacyjnymi

Celem operacji jest przeszkolenie doradców, a następnie wyłonienie, promocja i pomoc w tworzeniu 17 grup fokusowych, które mogą przekształcić się w grupy operacyjne, opartych na konkretnych wypracowanych w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego województwa śląskiego problemach. Następnie w kolejności wyłonienie specyficznych problemów (szczególnie w technologii) dominujących na terenie działania PZDR, dobranie odpowiedniej grupy rolników. Potem przeszkolenie rolników, przyszłych członków GO, przedstawienie i promocja możliwości finansowania innowacyjnych projektów wdrażanych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. A wreszcie wypracowanie metod i modeli współpracy z rolnikami nt. innowacji w rolnictwie, włączając w to znane w metodyce doradzania pojęcie doradztwa grupowego.

Operacja przewiduje 2 warsztaty po 25 osób wywodzących się z kadry kierowniczej ŚODR w Częstochowie (głównie kierowników PZDR), oraz 17 spotkań w każdym z rejonów działania. W spotkaniach w PZDR będzie uczestniczyło minimum 8 rolników oraz w zależności od zgłoszonego problemu czy pomysłu naukowiec z instytutu branżowego lub uczelni rolniczej, będący ekspertem w danym zagadnieniu. Tak więc operacja będzie skierowana do rolników, grup rolników, doradców, przedstawicieli nauki, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego.

Na projekt w ramach Planu Operacyjnego SIR na lata 2018-2019 przewidziano 67 500 zł, a będzie on realizowany w województwie śląskim w II i III kwartale 2018 roku.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com