^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nabór wniosków do działania 3.1" Wsparcie na przystępowaniedo systemów jakości"

prow 2014 2020

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Dla naszego województwa jest to
KOWR - OT Mikołów
ul. Miarki 18
43-190 Mikołów
(32) 218-07-00


Termin składania wniosków: od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Przypominamy, że pomoc przyznawana jest wnioskodawcy :
- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;
· który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), oraz przepisów wydanych
w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych;
· który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia
przez ludzi w ramach uczestnictwa w unijnych jak i krajowych systemach jakości objętych
wsparciem na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662
· który nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, dla systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;
· który nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów
transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana;
· który jest posiadaczem, co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit.
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009;
· któremu została przyznana jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego za rok:
a) poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo
b) w którym składa wniosek o przyznanie pomocy, jeśli termin określony w § 5 ust. 2
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662) rozpoczyna się po otrzymaniu tej płatności
– oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności
obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których
zostanie objęty pomocą;


· który przystąpił do co najmniej jednego systemu jakości spośród wymienionych w § 3 pkt 3
lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 roku w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195
oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662) w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy;


· pomoc jest przyznawana rolnikowi wytwarzającemu produkty przeznaczone bezpośrednio
lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi:


a) których nazwy zostały wpisane do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
(GTS), o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str.
1-29), lub rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) i Chronionych Oznaczeń
Geograficznych (ChOG), o których mowa w art. 11 Rozporządzenia nr 1151/2012, lub
b) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów
winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2011 i (WE)
nr 1234/200 (Dz. Urz. UE L 347, z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm), lub
c) objęte systemem „Rolnictwa ekologicznego” zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz.
UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
d) w ramach Integrowanej produkcji roślin (IP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program” (QMP), lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System” (PQS), lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products”
(QAFP) – Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej,
lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products”
(QAFP) – Kulinarne mięso wieprzowe, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products”
(QAFP) – Wędliny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie : www.kowr.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com