^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

Prezes ARiMR podał do publicznej wiadomości, że wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. 

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, uznanych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284).

Grupy producentów rolnych mogą być tworzone ze względu na produkt lub grupę produktów, które zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577)

Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać grupy producentów utworzone w kategorii  produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa.

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY

Pomoc w ramach naboru w 2017 r. będzie przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:

0c01d291 7725 48a6 8e7d 5cd7b2001398

 1. składa się wyłącznie z osób fizycznych;
 2. została uznana przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR (lub została uznana w okresie 29 listopada 2016 r. - 31 sierpnia 2017 r. przez  dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (...);
 3. posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR;
 4. działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
 5. której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;
 7. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia;
 8. składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy), której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach:
  1. działań:
   1. "Grupy producentów rolnych" PROW 2004-2006,
   2. "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013,
   3. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020,
   4. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013,
   5. "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013,
  2. mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:
   1. wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
   2. uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Wsparcie może uzyskać grupa producentów, której:

 • każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. zorganizowanym w formie spółdzielni - przyznaje się 3 punkty;
 2. zrzeszającym producentów w następujących kategoriach:
  1. produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności produkty rolnictwa ekologicznego, lub
  2. świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
  3. bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
  4. owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
  5. miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
  6. rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
  7. szyszki chmielowe - przyznaje się 3 punkty;
 3. jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu;
 4. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy, w zakresie produktu, ze względu na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy - przyznaje się 3 punkty;
 5. jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1-15 ha stanowi:
  1. powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 3 punkty,
  2. powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 2 punkty,
  3. od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 1 punkt;
 6. jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
  1. innowacyjności - przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii - przyznaje się 5 punktów lub
  2. przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska - przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii - przyznaje się 5 punktów;
 7. jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - przyznaje się 2 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.

Forma i wysokość wsparcia finansowego

Pomoc będzie realizowana:

 1. w formie rocznych płatności;
 2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana;
 3. będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy* ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Wsparcie wynosi:

 • w pierwszym roku - 10% przychodów netto,
 • w drugim roku - 8% przychodów netto,
 • w trzecim roku - 6% przychodów netto,
 • w czwartym roku - 5% przychodów netto,
 • w piątym roku - 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie płatności z załącznikami:

Wniosek o płatność

Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami:

Wniosek o pomoc

Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy:

Wniosek o wyprzedzajace finansowanie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com