^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z wyjazdu studyjnego pn.„ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich - wyjazd studyjny”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zrealizował kolejną operację z Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego.

W dniu 23 października 2017 roku odbył się wyjazd studyjny do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej , powiat tarnowski, województwo małopolskie.grupowe rzuchowacpl

Projekt pod nazwą „ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich - wyjazd studyjny” to kolejna operacja zrealizowana w ramach Działania 5 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich lata 2014-2020.


Tak dla przypomnienia i dla zainteresowanych wg informacji zapisanych w Załączniku do uchwały nr 22 GR ds. KSOW z dnia 26.07.2017 r. – w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 5 ma służyć :Poszukiwaniu partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.
Działanie ma służyć pomocy w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne.
W realizowanej perspektywie finansowej duży nacisk położony został na innowacyjność, jako ważny czynnik stymulujący rozwój obszarów wiejskich i cel przekrojowy PROW 2014-2020.
Innowacyjność, przybierająca formy nowych metod pracy, tworzenia nowych produktów i usług oraz dostosowywania sprawdzonych rozwiązań do nowych warunków, stanowi szczególny obszar wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Grupy operacyjne, utworzone na potrzeby realizacji działania „Współpraca”, skupiają przedstawicieli rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i innych zgodnie z PROW 2014-2020, działających na rzecz wdrażania projektów innowacyjnych. Działanie to, podobnie jak działanie 2, przyczynia się do realizacji celu przekrojowego PROW 2014-2020 dotyczącego innowacji i realizacji celów SIR oraz podobnie jak działanie 2 realizowane jest w ramach planu operacyjnego SIR. PLAN DZIAŁANIA KSOW NA LATA 2014-2020


Głównym celem operacji była promocja i pomoc w tworzeniu grup operacyjnych, poszukiwanie potencjalnych partnerów do grupy EPI na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja wskazała korzyści płynące z zrzeszania się w grupy operacyjne poprzez pokazanie przykładów dobrych praktyk na przykładzie Działalności Stowarzyszenia ODROLNIKA. Operacja umożliwiła wymianę doświadczeń i fachowej wiedzy między uczestnikami projektu a osobami zrzeszonymi w grupie w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Aby zwiększyć zainteresowanie tworzeniem grup operacyjnych zaproszono potencjalnych interesariuszy grup operacyjnych do udziału w wyjeździe studyjnym. Grupę docelową stanowili rolnicy, lokalni przetwórcy, przedstawiciele LGD i doradcy rolniczy.

UCZESTNICY1

UCZESTNICY2


Wyjazd studyjny do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej i zaprezentowanie Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA - organizacji zrzeszającej rolników , mam nadzieję , że przyczynił się do „zmniejszenia„ obaw i strachu przed łączeniem się w grupy na rzecz wprowadzania wspólnych innowacyjnych rozwiązań na tereny wiejskie.

Realizacja operacji wg uczestników była bardzo potrzebna aby pokazać, wskazać zainteresowanym jak może dobrze działać wspólna inicjatywa na przykładzie  Stowarzyszenia Grupa Odrolnika a tym samym Centrum Produktu Lokalnego  w Rzuchowej.
Podczas jednodniowego pobytu w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, uczestnicy wyjazdu mieli okazję wsłuchać się w wykłady prowadzone przez Jana Czaje- przedstawiciela Stowarzyszenia Grupa od rolnika obejmującego następującą tematykę:
,,Przedstawienie działalności Centrum Produktu Lokalnego, (początki, napotykane trudności, funkcjonowanie). Zasady działania Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej i realizowane przez nie inicjatywy".
„Rola marketingu, promocji, wspólnej marki i podejścia biznesowego w funkcjonowaniu grup współpracy na przykładzie „Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA”.
„Procedura tworzenia grup współpracy na przykładzie Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA . Korzyści płynące z funkcjonowania w grupie.”

janek 3745

janek 3753
Oprócz pana Jana , stowarzyszenie a zarazem rolników reprezentowała Barbara Zych, która aktywnie odpowiadała na pytania uczestników projektu.

basia wykład
Uczestnikom wyjazdu została zaprezentowana tematyka Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie śląskim oraz Działanie Współpraca PROW 2014-2020.Wykłady na ten temat poprowadzone zostały przez Annę Kowalską-Fert- koordynatora SIR z Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

ania 3829

 

ania wyk

Zrzeszeni rolnicy, producenci rolni powołali do życia Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, którego jednym z głównych zadań jest łączenie drobnych rolników z konsumentami. Stowarzyszenie wspiera także projekt o nazwie „Paczka od rolnika” tworzony i realizowany przez samych rolników. Celem projektu jest sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych z gospodarstw - oznacza to że cena za ich produkty zawiera jedynie koszt produktu i w 100% stanowi kwotę jaką uzyska rolnik za nabywany przez konsumenta produkt.

tablica rzuchowa

 

Paczka od rolnika To projekt realizowany wyłącznie przez rolników. Rolnicy realizują sprzedaż swoich własnych produktów pod marką „Odrolnika” i w formie tzw. „Paczki od rolnika”, która polega na tym, że wszyscy producenci prowadzą sprzedaż bezpośrednią, a stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA pełni funkcję koordynatora zajmując się równocześnie rozwojem projektu i promocją idei sprzedaży bezpośredniej. Dzięki temu rolnicy uzyskują zdecydowanie lepszą cenę za swoje produkty zaś konsumenci mają dostęp do świeżej, wysokiej jakości żywności wiadomego pochodzenia w znacznie niższej cenie.


Innowacyjność, która pokazana jest na przykładzie działalności stowarzyszenia GRUPA od rolnika- być może będzie miała szansę zaistnieć na terenie województwa śląskiego jako sprawdzone rozwiązanie z województwa małopolskiego.

Informacje nt. funkcjonowania CPL w Rzuchowej i Stowarzyszenia Odrolnika pozyskano ze stron internetowych:http://www.paczkaodrolnika.pl/

loga napis sir ŚODR

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com