^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja towarzysząca XXVI Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PROW 2007-2013 W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLSKIEJ WSI ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z PROW W PERSPEKTYWIE 2014-2020
Dnia 02 września 2017 r. w Auli Ojca Kordeckiego w murach Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie podczas XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej – Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej odbyła się konferencja pod nazwą: „Wykorzystanie środków PROW 2007-2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków z PROW
w perspektywie 2014-2020”.
Organizatorem konferencji był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Udział w Konferencji dla wszystkich uczestników był bezpłatny. Przedmiotem rozważań była analiza sfinansowanych projektów na obszarach wiejskich oraz ich oddziaływanie na lokalne społeczności jak i wpływ na uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków
z PROW w perspektywie 2014-2020. Ta ważna tematyka zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli organów i instytucji publicznych działających na rzecz rolnictwa, między innymi MRiRW, ARiMR, KOWR, KRIR, KRUS, a także, samorządów, rolników, przedsiębiorców, doradców rolnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
Rolnicy, potencjalni beneficjenci oraz wszyscy zainteresowani mieli możliwość skorzystania z punktu doradczego PROW 2014-2020. Dla wszystkich uczestników konferencji został zapewniony serwis kawowy: kawa, herbata, woda, ciastka.

01
Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Pan Marek Dziubek podkreślając znaczenie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi odnośnie wykorzystanych środków unijnych z PROW w latach 2007-2013 oraz kierunek ich wykorzystania w dalszej perspektywie 2014-2020. Pierwszy referat pt.: „II filar Polityki Rolnej dziś i jutro – polskie priorytety” wygłosił Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

05

W trakcie wykładu została poruszona Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), a także obszarów wsparcia PROW takich jak: wzmacnianie przedsiębiorczości, rozwój terytorialny w tym zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego polskiej wsi czy ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Ważnym aspektem podczas wykładu było opisanie podstaw prawnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak i zmian, które zostały przez Ministerstwo naniesione w programie.

03
Po ciekawej i wnoszącej wiele informacji prezentacji, kolejnym wykładowcą była Pani Beata Fąfera – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, która zaraz na początku poinformowała uczestników i zachęciła do korzystania z pomocy wszystkich instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Prelegent zaprosił jednocześnie do odwiedzenia i skorzystania
z porad oferowanych przez punkt doradczy PROW 2014-2020, który był częścią zorganizowanej konferencji. Referat, przedstawiony przez Panią Beatę Fąferę dotyczył szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego oraz jego podziału na wzajemnie uzupełniające się nurty jak: dziedzictwo naturalne i kultura gospodarowania przestrzenią, dziedzictwo materialne czy kultura niematerialna. Prelegent przedstawił możliwości ochrony dóbr materialnych i niematerialnych, krajobrazu i bioróżnorodności, zasobów genetycznych, możliwości korzystania z dofinansowania w ramach systemów jakości żywności. Nie zabrakło również szczegółowego opisania programu LEADER, działań rolno- środowiskowo-klimatycznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy czy dywersyfikacji dochodów w rolnictwie z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego.

04
Kolejnym prelegentem był Dyrektor Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim województwa Śląskiego Jerzy Motłoch, który podczas swojego wykładu poruszył zasady finansowania projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przykładzie samorządu województwa Śląskiego.

02
Dzięki prezentacji uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z podziałem środków PROW 2007 -2013 na poszczególne sektory oraz zaznajomić się inwestycjami, które zostały przeprowadzone w ramach programu, a także działaniami realizowanymi przez samorząd województwa w ramach PROW 2014- 2020.
Konferencję zakończył dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Dziubek dziękując prelegentom, za przekazaną wiedzę oraz uczestnikom za przybycie i zapraszając wszystkich do dalszego programu XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej.

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com