^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

WSPARCIE dla Gospodarstw Edukacyjnych woj. śląskiego !!!

14199560 866096706855271 1489548659487171148 n
Uchwałą z dnia 04.04.2017 r . Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził , a następnie ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2017 roku
Celem konkursu jest podniesienie poziomu usług w gospodarstwach edukacyjnych w województwie śląskim oraz promocja i popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 200 000,00 zł.
Oferty można składać od 10 kwietnia do 2 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 czerwca 2017 r., a o zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.
W ramach konkursu :
I. zostanie utworzony i wypromowany Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w skład którego wejdzie minimum 16 gospodarstw edukacyjnych z terenu województwa,
II. we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla min. 2700 dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w określonym zakresie
ZADANIA przewidziane do dofinansowania:
Ad I. Utworzenie i promocja Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

1.Doposażenie gospodarstw edukacyjnych w środki dydaktyczne, takie jak: tablice edukacyjne, projektory, przestrzenne modele dydaktyczne zwierząt, tablice multimedialne, plansze edukacyjne, itp.
2. Uzupełnienie braków w zapleczu technicznym- stoły, krzesła, stoliki, ławki, itp.
3. Zakup lub renowacja dawnych sprzętów rolniczych, starych maszyn i narzędzi rolniczych, elementów wyposażenia XIX-wiecznych chałup i budynków gospodarczych, dawnych sprzętów gospodarstwa domowego.
4. Przeszkolenie właścicieli gospodarstw edukacyjnych w zakresie np.: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs pedagogiczny.
5. Utworzenie strony internetowej Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.
6. Wydanie i dystrybucja katalogów, publikacji dotyczących Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w gospodarstwach edukacyjnych.
7. Działania promocyjne w mediach.
8. Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich na temat korzyści z zakładania gospodarstw edukacyjnych.
9 Udział w targach i wystawach wpisujących się w tematykę gospodarstw edukacyjnych,
a także udział w imprezach folklorystycznych, szkolnych festynach, rodzinnych piknikach itp.

10. Wyjazdy studyjne wpisujące się w tematykę gospodarstw edukacyjnych.

Ad. II. Przeprowadzenie zajęć edukacjach w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt.

Zajęcia edukacyjne w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego dla min. 2700 dzieci i młodzieży z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa śląskiego
W ramach konkursu przewidziano utworzenie i promocję Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz przeprowadzenie zajęć edukacjach we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład szlaku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa śląskiego.

Konkurs wpisuje się w cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, a w szczególności w kierunki działań: K.14. Rozwój agroturystyki, turystyki wiejskiej, sieci zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych oraz K.56. Promowanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z miast w zakresie edukacji ekologicznej „zagrody edukacyjne” (ekoszkoła).

Szczegóły konkursu na stronie : http://www.slaskie.pl

Opracowano na podstawie materiałów konkursowych i informacji biura prasowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com