^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wzmocnienie kapitału społecznego - LGD Cieszyńska Kraina ogłasza nabór wniosków w dniach 9-24 styczeń 2017r.

indeks

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina"
ogłasza nabór nr 2/2017 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu:
Wzmocnienie kapitału społecznego
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków:
09.01.2017 -24.01.2017r.

 

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Cieszyńska Kraina"
ul. Mickiewicza 9
43-430 Skoczów
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Operacja musi być zgodna z:
1. Celem ogólnym: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR;
2. Celami szczegółowymi:
• Przeciwdziałanie różnym formą wykluczenia na obszarze LSR;
3. Przedsięwzięciami:
• Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym przez podnoszenie kompetencji.
4. Wskaźnikiem: musi realizować co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu.
5. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Spełnić warunki oceny wstępnej;
7. Zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
8. Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych w LSR.

 

2. Minimalna liczba punktów, których osiągnięcie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD to: 12,60pkt.

 

Kryteria wyboru operacji zawarte są w:
1. Karcie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
2. Karcie oceny zgodności operacji z LSR.
3. Karta oceny zgodności z programem.
4. Karcie oceny formalnej.
Ww. dokumenty udostępnione są na stronie internetowej www.cieszynskakraina.pl

Forma wsparcia: Refundacja - do 80% kosztów kwalifikowalnych;
Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczności na lata 2016-2023.
UWAGA! W PRZYPADKU BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH SEKTOREM PUBLICZNYM (JST) POZIOM DOFINANSOWANIA TO MAKSYMALNIE 63,63% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Limit dostępnych środków
Limit środków dostępnych w konkursie: 72 000,00 zł.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
• Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
• Oświadczenie beneficjenta.

 

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną w formie pisemnej lub pełnomocnika) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela biuro LGD „Cieszyńska Kraina" z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 9 w Skoczowie, tel.: (033) 487 49 42, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

źródło: http://cieszynskakraina.pl/

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com