^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

pomoc prawna 2

 Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w gminach powiatu częstochowskiego od 1 stycznia tego roku zaczęły funkcjonować punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W większości zlokalizowane w siedzibach gmin czynne są w jeden ustalony dzień tygodnia. Pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcy prawni oraz w szczególnych przypadkach aplikanci adwokaccy lub radcowscy. Pomoc udzielana będzie w obszarach prawa cywilnego, pracy, karnego, administracyjnego, rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawa związanego z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ustawa określa grupę docelową, której przysługuje darmowa pomoc, są to:

- osoby poniżej 26. roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- osoby powyżej 65. roku życia,

- kombatanci,

- weterani,

- osoby fizyczne, którym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w okresie roku poprzedzającego przyznano świadczenie z pomocy społecznej,

- poszkodowani lub zagrożeni katastrofą naturalną, awarią techniczną lub klęską żywiołową.

Darmowa pomoc prawna polegać będzie na:

- udzieleniu informacji osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach z których może skorzystać lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com