^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

CDR O/Radom - szkolenia z integrowanej produkcji roślin i ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych

W dniach 18 i 19 września 2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu odbyły się dwa szkolenia, w których udział wzięli doradcy rolniczy z całej Polski:

18 wrzesień 2017:

Temat szkolenia:

Technologia uprawy warzyw z uwzględnieniem integrowanej produkcji roślin

Na szkoleniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

Technologia uprawy warzyw w integrowanej produkcji - prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska, SGGW Warszawa

Zasady ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych warzyw na etapie produkcji podstawowej i przestrzeganie zasad higieny - Ilona Gładysz-Pięta, Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Proces certyfikacji gospodarstw w zakresie integrowanej produkcji - Karol Kurzępa, jednostka certyfikująca PNG

Radom3

19 wrzesień 2017:

Temat szkolenia:

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia

Na szkoleniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

Definicja bioróżnorodności, metody jej oceny i znaczenie bioróżnorodności dla człowieka
Ochrona różnorodności przyrodniczej na terenach rolniczych (struktury ekologiczne, w tym miedze, zadrzewienia, budowle dla zapylaczy)
Zagrożenia dla różnorodności biologicznej (eutrofizacja, zakwaszenie, skażenie związkami chemiczymi, sukcesja, uproszczenie krajobrazu, likwidacja siedlisk marginalnych, zmiany klimatu)

- Mateusz Sękowski CDR O/Radom

Systemy rolnicze sprzyjają bioróżnorodności (rolnictwo integrowane i ekologiczne). Czy na bioróżnorodności można zarobić?
Instrumenty WPR i PROW wspierające zrównoważone rolnictwo i ochronę środowiska na obszarach wiejskich
Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Rolnik administratorem środowiska w swoim gospodarstwie

- Marek Krysztoforski CDR O/Radom

Radom2

Został również omówiony projekt FERTINNOWA zrzeszający wiele różnych podmiotów z naciskiem na wdrożenie założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej. Jest to platforma wymiany wiedzy dotycząca oceny istniejących i nowych technologii w zakresie fertygacji mająca na celu upowszechnienie innowacyjnych technologii i najlepszych praktyk. Głównym celem projektu FERTINNOWA jest stworzenie bazy danych innowacyjnych technik i praktyk, które mogą poprawić środowiskową i ekonomiczną równowagę wysoko wartościowych warzyw, owoców i roślin ozdobnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie:
www.fertinnowa.com

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com