^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Oferta ŚODR

Zadania ŚODR

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (ŚODR) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze na obszarze województwa śląskiego.
Problematyka zadań ujętych w Programie wynika bezpośrednio z treści ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 721), a ponadto jest zgodna z priorytetowymi kierunkami działalności doradczej przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dany rok oraz potrzebami samorządu wojewódzkiego i lokalnych środowisk wiejskich.
Zadania Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizowane są przy wykorzystaniu środków finansowych z dotacji budżetowej, zadań zleconych i projektów oraz usług odpłatnych.

Zadania nieodpłatne wykazywane są zgodnie z zapisem zadań dla ośrodków doradztwa rolniczego ujętym w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego, tj:
1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej.
3. Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
4. Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich
w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
5. Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowej w tym zakresie.
6. Możliwość prowadzenia doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska.
8. Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego.
9. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
10. Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
11. Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej.
12. Szacowanie szkód łowieckich, a także ustalanie wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
13.Ocenienie i akceptowanie planów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia
19 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Cennik usług odpłatnych Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com