^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

60 tysięcy złotych na restrukturyzację gospodarstw warunki otrzymania pomocy

logo KASA 100zł

60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii może otrzymać rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa. Wnioski o uzyskanie dotacji na ,,Restrukturyzację małych gospodarstw’’ można składać osobiście lub przez pełnomocnika np. korzystając z wrzutni, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką pocztową w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 maja 2021.

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jak podkreśla AR i MR bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Premia na “Restrukturyzację małych gospodarstw” wynosi 60 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza – w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu decyzji i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, druga – 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Do uzyskania wsparcia nie wystarczy wypełnienie samego wniosku. Trzeba też zgromadzić potrzebne załączniki. A tych jest sporo. Do wniosku dotyczącego operacji typu  “Restrukturyzacja małych gospodarstw”  w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020  trzeba dołączyć następujące dokumenty aplikacyjne:

– załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych,

– informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych,

– biznesplan “Restrukturyzacja małych gospodarstw”,

– oświadczenie: małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę, współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania, współwłaściciela nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja budowlana o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,

– wniosek o płatność  I raty pomocy,

– wniosek o płatność II raty pomocy,

– oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów,

– załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych,

– sprawozdanie z realizacji biznesplanu,

Wzory wszystkich potrzebnych dokumentów zamieszczone są stronie internetowej Agencji: www.armir.gov.pl

Rolnik aplikujący o wsparcie powinien też pamiętać, że  pomoc musi zostać w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

– Przynajmniej 80 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe (budowę lub remont budynków; nabycie nowych maszyn; zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt; zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków). Taką pomoc w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać raz, a w przypadku małżonków przysługuje ona tylko jednemu z nich – niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com