^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

UWAGA !!! PTASIA GRYPA WIRUS HPAI - ATAKUJE Dwa ogniska ptasiej grypy na Śląsku Cieszyńskim.

drób

Powiatowy lekarz weterynarii w Cieszynie Bogusław Kubica poinformował o dwóch ogniskach ptasiej grypy w powiecie cieszyńskim.

Dalsze rozprzestrzenianie się choroby może mieć dramatyczne skutki dla hodowców drobiu.

Na fermach na Śląsku Cieszyńskim hodowanych jest ponad milion ptaków. Już na drugiej fermie w powiecie stwierdzono wystąpienie ptasiej grypy. To obiekt w Simoradzu, na którym hodowanych jest 50 tys. sztuk drobiu. Ognisko stwierdzono także niedaleko granicy powiatu, w Wiśle Małej.

Powiatowy lekarz weterynarii przypomina o obowiązkach hodowców.

UWAGA HPAI

W przypadku gdyby choroba dalej rozwijała się w regionie, może zostać wydana decyzja uśmiercenia drobiu, z którą wiązałyby się ogromne straty finansowe lokalnych rolników. Bogusław Kubica, powiatowy lekarz weterynarii w Cieszynie, przypomina, że na hodowcach ciąży kilka obowiązków, których nieprzestrzeganie jest zagrożone grzywną.

Grzywna może wynosić do nawet 10 344 zł. Jej wysokość reguluje art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • -karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • -przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • -odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • -przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • -unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • -zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • -po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • -używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • -osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • -karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • -przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • -przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • -karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • -zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • -szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • -ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • -rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • -wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • -obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • -rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • -używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • -wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • -brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA

 • -słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • -należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • -należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • -nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • -nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • -jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.       
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com