^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

GUS – podaje. Hodowla zwierząt w Polsce : zwiększa się pogłowie bydła, a gospodarstwa się specjalizują.

3 WYSTAWA BydłaWedług wstępnych wyników spisu rolnego 2020, pogłowie podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych wyniosło: dla bydła – 6,299 mln sztuk i zwiększyło się w stosunku do 2010 r. o ponad 550 tys. sztuk (o blisko 10%), dla świń – 11 203 tys. sztuk i zmniejszyło się w porównaniu z wynikami PSR 2010 o ok. 4 mln sztuk (o ponad 26%).

w17

W gospodarstwach rolnych obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w 2020 r. kształtowała się na poziomie: bydła – 43 sztuk, tj. o ponad 10% więcej niż w 2010 r., świń – 77 sztuk, tj. o ponad 25% mniej niż w 2010 r.

krowa mleko

Jak podaje główny Urząd Statystyczny, w 2020 r. na 1 gospodarstwo rolne utrzymujące dany gatunek zwierząt, przeciętnie przypadało: 24 sztuk bydła wobec 11 sztuk w 2010 r. i 133 sztuk świń wobec 39 sztuk w 2010 r.

krowa

Według ekspertów GUS dane te wskazują na specjalizację gospodarstw rolnych prowadzących chów/hodowlę bydła oraz świń jak również na koncentrację pogłowia tych zwierząt w gospodarstwach zajmujących się ich chowem.

02

– Pojawiające się od 2014 r. choroby świń, głównie ASF (afrykański pomór świń), wiążące się z koniecznością zapewnienia bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, spowodowały wycofanie się producentów rolnych z produkcji o małej skali chowu na rzecz chowu intensywnego (przemysłowego) – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.

12

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com