^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Udane powiatowe szkolenie informacyjne dla rolników rejonu Będzin - Płatności obszarowe 2017

120 marca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie odbyło się szkolenie skierowane do rolników z Powiatu Będzińskiego, którego organizatorem był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie przy współudziale Będzińskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2Szkolenie otworzył gospodarz obiektu, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, w spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Sebastian Szaleniec.

3.3

Moderatorem i prowadzącym część merytoryczną szkolenia był Radosław Sroka – Kierownik PZDR w Będzinie, który przywitał licznie zebranych rolników w ilości ponad 80 osób, zaproszonych gości –

3prelegentów oraz przedstawił tematy ich wystąpień : Mirosław Szczepańczyk – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Będzinie, Zbigniew Łopatecki – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Katowicach,

4Krzysztof Skowronek – specjalista przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach oraz Edyta Pieczykolan, specjalistka z Agencji Rynku Rolnego.

6Kierownik Mirosław Szczepańczyk Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie w swoim wystąpieniu przypomniał, że od 2015 roku stosowane są płatności związane z produkcją bydła, krów, owiec i kóz. Celem tych płatności nie jest stymulowanie zwiększania produkcji w danym sektorze, a jedynie wsparcie ważnych gospodarczo gałęzi produkcji, które znajdują się w trudnej sytuacji, w zakresie niezbędnym do utrzymania produkcji na poziomie z lat 2009-2013. Ponieważ Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do części stosowanych w Polsce w latach 2015-2016 płatności, wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania środków w sektorze młodego bydła, krów i owiec.Konieczne było ukierunkowanie wsparcia na tę grupę gospodarstw, w których sytuacja dochodowa jest najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się tendencja spadkowa produkcji. I tak, w przypadku młodego bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność z dotychczasowych 30 sztuk do 20 sztuk, ale zachowano dotychczasową kopertę finansową, dzięki czemu stawka płatności będzie wyższa niż w latach poprzednich. Szacuje się, że zwiększenie wsparcia obejmie około 82 % rolników posiadających 50% krajowego pogłowia młodego bydła oraz 79% rolników posiadających około 43 % pogłowia krów. W przypadku płatności do owiec i kóz ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia. Zamiast okresu od 20 października do 20 listopada będzie to od 15 marca do 15 kwietnia.

7

Specjalistki ARiMR Powiatowego Biura w Będzinie w osobach: Małgorzata Nowakowska, Anna Podtwardowska, Beata Klecz-Stasińska w swoich prezentacjach przypomniały rolnikom że, w tym roku łatwiej będzie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-wniosek.

8Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność. Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności aplikacja e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016.

9

Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfikowane funkcjonalności aplikacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW.

10Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów.

11Specjalistki Powiatowego Biura ARiMR w Będzinie zachęcały zebranych rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj. :jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw ( buraków cukrowych, konopi włóknistych, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, pomidorów, lnu, chmielu, płatności do krów, bydła, owiec, kóz, ONW, rolno-środowiskowo- klimatycznej itd.Specjalistki ponadto przypomniały, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA). W 2017 r. obowiązuje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. Specjalistki ARiMR przypomniały również, że do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA (od 2017 załącznik graficzny nie musi być podpisany przez wnioskodawcę).Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych musi obsiać je co najmniej 2 różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni. Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych wówczas musi posiać na nich co najmniej 3 różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni. Jeżeli rolnik posiada powyżej 15 ha gruntów rolnych, wówczas musi przeznaczyć 5% powierzchni na utrzymanie obszarów proekologicznych. Zaliczają się do nich: grunty ugorowane, elementy krajobrazu (np. pomniki przyrody; oczka wodne o pow. mniejszej niż 100 m kw.; rowy), strefy buforowe, pasy gruntów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywa zielona, uprawy wiążące azot.

12Biorąc pod uwagę dużą frekwencję rolników, wysoki poziom merytoryczny prelegentów oraz zadowolenie uczestników powiatowego szkolenia w Będzinie w dniu 20 marca 2017 r. uważamy je za bardzo udane. Zaproponowana formuła tegorocznego szkolenia dla rolników składająca się z części wykładowej oraz forum dyskusyjnego stworzyła, bardzo pozytywne pole wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, praktycznych rozwiązań między jej uczestnikami. Stanowi to, dla nas najlepszy argument do organizowania podobnych szkoleń w najbliższej przyszłości.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com