^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Informacja dla hodowców i producentów bydła mlecznego

Płatności dla rolników za ograniczenie dostaw mleka

wyjazd10

Przypominamy że 14 lutego mija termin składania wniosków o płatność dla rolników, którzy złożyli wnioski o pomoc za dobrowolne ograniczenie dostaw mleka w okresie od października do grudnia 2016 r. Zezwolenia na ograniczenia uzyskało niespełna 3780 producentów mleka. Termin złożenia wniosku o płatność jest ostateczny i nie podlega przywróceniu. Dokumenty należy złożyć w oddziale regionalnym ARR. Za dzień ich złożenia uważa się datę wpływu do OT ARR. Formularz wnioskuo płatność można pobrać ze strony internetowej ARR.

IMG 2201

Przypominamy rolnikom, producentom mleka, iż wysokość przyznanej pomocy ustala się według określonych zasad. W przypadku gdy rolnicy ograniczyli dostawy o więcej niż wielkość ograniczenia dostaw mleka wynikająca z otrzymanego zezwolenia na podstawie wniosku o pomoc, otrzymają pieniądze na wnioskowaną i zatwierdzoną ilość. Kwota pomocy nie zmieni się także, jeśli rolnik ograniczył dostawy o nie mniej niż 80% i nie więcej niż 100% wielkości wynikającej z otrzymanego zezwolenia. W takiej sytuacji dostanie wsparcie na taką ilość, o którą faktycznie ograniczył dostawy. Problem pojawi się w sytuacji większych zmian w ograniczeniu dostaw w stosunku do tych, jakie zostały wskazane we wniosku o pomoc i na jakie rolnicy uzyskali zezwolenia. Jeśli rolnik ograniczył dostawy mleka o minimum połowę i mniej niż 80% w stosunku do tego, co założył we wniosku, wysokość pomocy, jaką może otrzymać, będzie pomnożona przez współczynnik 0,8 (będzie więc o 20 % mniejsza). W przypadku natomiast gdy producent mleka ograniczył dostawy mleka o mniej niż 50%

i jednocześnie nie mniej niż 20% w stosunku do zadeklarowanej wielkości, wysokość pomocy, jaką może otrzymać, zostanie pomnożona przez współczynnik 0,5, czyli będzie obniżona o połowę.

wyjazd2

Rolnicy, którzy ograniczyli dostawy o mniej niż 20% tego, co zadeklarowali, nie otrzymają żadnej pomocy. Agencja Rynku Rolnego wypłaci pieniądze nie później niż 90 dni po zakończeniu danego okresu ograniczenia, czyli mniej więcej do końca marca. W przypadkach skomplikowanych, wymagających wyjaśnień wypłata pomocy nastąpi najpóźniej do końca września 2017r.. Do wniosku o płatność załącza się kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzające ilość mleka sprzedanego pierwszym podmiotom skupującym, którego dotyczył wniosek o pomoc. W sytuacji gdyby rolnik miał problem ze zgromadzeniem tych dokumentów, można to potwierdzić, załączając oświadczenie pierwszego podmiotu skupującego. Takie oświadczenie jest częścią składową wniosku o płatność. Wypełnia je podmiot skupowy, czyli najczęściej mleczarnia. Jeśli rolnik we wniosku o pomoc zadeklarował całkowite zaprzestanie dostaw mleka, musi załączyć oświadczenie, że to wykonał. Gdy za rolnika dokumenty składa spółdzielnia bądź organizacja producentów, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku gdy do wniosku o pomoc nie załączono odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia dotyczącego spadku obejmującego gospodarstwo lub kopii tych dokumentów, a gospodarstwo objęto w drodze dziedziczenia, trzeba to zrobić. Podobnie jest z pisemną zgodą współposiadaczy gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania. Warto pamiętać, że wszelką dokumentację związaną z udziałem w mechanizmie „Pomoc na ograniczenie produkcji mleka" trzeba przechowywać przez 5 lat.

wyjazd1

Rolnicy muszą także poddawać się wszelkim kontrolom ARR oraz innych upoważnionych instytucji związanym z dotrzymaniem warunków wsparcia. W przypadku wykrycia, że kwota pomocy została nienależnie lub nadmiernie wypłacona, trzeba będzie ją zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami. Rolnicy ograniczający dostawy w II okresie (listopad i grudzień 2016 r. oraz styczeń 2017 r.) wnioski o płatność powinni złożyć w terminie do 17 marca 2017 r. W obu turach polscy producenci mleka złożyli wnioski na redukcję 54 399 ton mleka. Łączna liczba producentów, którzy zadeklarowali obniżenie produkcji, to 4545 rolników. Wysokość pomocy wynosi 14 euro za 100 kg mleka w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między ilością mleka dostarczonego w trakcie okresu referencyjnego a ilością mleka dostarczonego podczas okresu ograniczenia. W związku z wykorzystaniem pełnej puli środków w wysokości 150 mln euro przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka Komisja Europejska dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia określiła nowy współczynnik przydziału.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com