^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Najważniejsze cele ekoschematu - Dobrostan zwierząt.

Najważniejsze cele Ekoschematu–Dobrostan zwierząt

Celem Ekoschematu–Dobrostan zwierząt (Interwencja„Dobrostan zwierząt”) jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Interwencja obejmuje kontynuację wsparcia dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 w odniesieniu do świń, krów i owiec. Zakres wsparcia został rozszerzony o nowe gatunki /grupy technologiczne zwierząt, tj.: konie, kozy, bydło opasowe, drób (kury nioski, kurczęta brojlery, indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa).

trzoda  cielęta

Wymagania w ramach Ekoschematu -Dobrostan zwierząt

Lochy:

Ściółka-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia lochom zwiększonej o co

Najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej–zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na jednoczesny

odpoczynek loch;

Odsadzanie prosiąt- możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia lochom zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej–prosięta odsadza się nie wcześniej niż w 35.dniu od dnia ich urodzenia.

Wymagania w ramach Ekoschematu – Dobrostan zwierząt

Krowy mleczne

 • krowom mlecznym zapewnia się co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym (przezmin.6godz.dziennie, bez uwięzi), krowom mlecznym utrzymywanym grupowo bez uwięzi wolno stanowiskowo zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach / budynkach.

Wymagania w ramach Ekoschematu–Dobrostan zwierząt

Krowy mleczne

ściółka-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mlecznym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej –zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek krów;

wybieg-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mlecznym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej- zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4godz.dziennie przez cały rok;

odsadzanie cieląt - możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mlecznym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej -cielęta odsadza się nie wcześniej niż w 5.dniu od dnia ich urodzenia.

Krowy mamki

Wymogami objęte są: krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym, utrzymywanie bez uwięzi:

 • Zwiększona powierzchnia bytowa - krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach /budynkach zgodnie z tabelą podaną odpowiednio w ramach dobrostanu krów mlecznych (krowy) i w ramach dobrostanu opasów (cielęta i opasy o masie ciała do 300 kg) oraz w odniesieniu do jałówek.

Wymagania w ramach Ekoschematu–Dobrostan zwierząt

Krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym, utrzymywanie bez uwięzi:

Ściółka możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek;

 • wybieg-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do300kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej- zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4godz.dziennie przez cały rok;
 • wypas-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przezmin.6godz.dziennie).
 • Wymogami objęte jest bydło opasowe w wieku kwalifikującym się do płatności, utrzymywanie bez uwięzi:
 • ściółka-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia zwierzętom objętym wymogami zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej zapewnieniu utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt;
 • wybieg-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia zwierzętom objętym wymogami zwiększonej o co najmniej 20% lub co najmniej o 50% powierzchni bytowej zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4godz.dziennie przez cały rok;
 • wypas-możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia zwierzętom objętym wymogami zwiększonej o co najmniej 20% lub co najmniej o 50% powierzchni bytowej zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6godz. dziennie).
 • owce
 • Owce

Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa zapewnia się: wypas lub dostęp do wybiegu-przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach.

kury kaczki indyk

gęsi

Kury nioski

Zakaz przycinania dziobów,

 • zapewnienie utrzymania bez klatek na ściółce,
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku- obsada nie większa niż 7szt./m2 powierzchni użytkowej podłogi,
 • zapewnienie zwiększonej dostępności gniazd:

-pojedynczych–nie więcej niż 5 kur niosek/gniazdo,

-grupowych–nie więcej niż 96 kur niosek/m2 powierzchni gniazda,

 • zapewnienie grzędy o długości min.0,2m/kurę nioskę,
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości nie wywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

Kurczęta brojlery

Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku-maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 30kg/m2 i jednocześnie nie większe niż 20szt./m2,

 • zapewnienie minimum 6godzin fazy ciemnej/dobę na stępującej po fazie jasnej oświetlenia,
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości nie wywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

Indyki

Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa:

 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu/budynku–maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50kg/m²,
 • zapewnienie 8 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia,
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości nie wywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.
 • konie       kozy
 • Konie

Konie (dorosłe/młodzież/klacz ze źrebięciem):

 • utrzymywanie bez uwięzi,
 • zapewnienie:
 1. zwiększona powierzchnia bytowa: w sezonie wegetacyjnym - wypasu lub dostępu do powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez min.6godz.dziennie), poza sezonem wegetacyjnym dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni
 2. przez min.2godz.dziennie o powierzchni w przypadku: koni dorosłych/młodzieży–70m2/szt. Klaczy ze źrebięciem–85m2/szt. boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego w pomieszczeniach /budynkach-powierzchni zwiększonej co najmniej o 20% .
 3. system otwarty:
 4. Zadaszenia o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie wszystkich koni pod tym zadaszeniem, ściółki pod zadaszeniem, powierzchni zewnętrznej zwiększonej co najmniej o 20% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego.

Kozy

Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa zapewnia się:utrzymywanie bez uwięzi, dostęp do wybiegu przez cały rok o powierzchni zwiększonej co najmniej o 20%, wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym,zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com