^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Obowiązek ubezpieczenia w rolnictwie

ciagniki new 18.03

Obowiązek ubezpieczenia w rolnictwie reguluje ustawa z dnia 23 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz.1152). Ubezpieczenia uregulowane są również w kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisami prawa istnieją cztery rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie:

- OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

- ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gosp. rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenie upraw rolnych, w sytuacji uzyskania płatności bezpośrednich.

- OC pojazdów mechanicznych

          Zatem zgodnie z obowiązującym prawem większość rolników jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ma to na celu  zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom, które poniosły szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym zatem właściciel gospodarstwa jest chroniony poprzez zawarcie umowy OC. Ubezpieczenie chroni również rolnika, przed szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie. Ideą obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest zapewnienie posiadaczowi gospodarstwa rolnego środków finansowych na odtworzenie lub naprawianie w tych budynkach szkód, powstałych wskutek ognia i innych zdarzeń losowych trudno przewidywalnych.

          Od 01 lipca 2008 obowiązkowe jest również ubezpieczenie upraw dla rolników, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych za rok poprzedni. Obowiązek obejmuje wszystkich rolników niezależnie od formy prawnej rolnika (osoba fizyczna, firma) i niezależnie od wielkości gospodarstwa. Rolnik ma obowiązek ubezpieczyć co najmniej 50% powierzchni posiadanych upraw w okresie 12 miesięcy od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Brak ubezpieczenia to opłata karna 2 euro za 1 ha wpłacana na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com