^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
20
21
22
27
28

Tylko miesiąc na dopłaty do materiału siewnego w 2021 r.

 

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w roku 2021 będzie można składać w terminie 0d 25.05. do 25 06. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Uczestnikami tego programu mogą być producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty będą udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych które zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dopłatami nie będą objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Przewidywanym warunkiem uzyskania pomocy będzie:

1/ złożenie w wyżej wymienionym terminie wniosku o przyznanie dopłat wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy złożyć do BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy,

2/ posiadanie działek rolnych, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego,

3/ zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu.

Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany będzie dołączyć:

oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2021 r.,

- zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Dodatkowo:

1) Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym;

2) Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego.

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie);

W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą wchodzić jedynie składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.

3) Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami.

Składane w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami;

DSC 0075