^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Tylko do końca stycznia KGW mają czas na rozliczenie otrzymanego wsparcia

KGWAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2019 roku wykorzystały przyznaną pomoc, muszą ją rozliczyć
do 31 stycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków.

Koła Gospodyń Wiejskich zobowiązane były do wykorzystania pomocy przyznanej w 2019 r. - do dnia 31 grudnia 2019 r. Do końca stycznia 2020 roku mają natomiast czas na rozliczenie przyznanego wsparcia poprzez złożenie sprawozdania z wydatkowanej pomocy.  

W myśl § 4 ust 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U.poz. 2229 z późn. zm.), w przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.

Źródło :ARiMR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com