^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
Data : piątek, 2 sierpień 2019
4
5
8
9
10
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Galeria

baner galeria27  

Wsparcie na przetwórstwo i marketing produktów rolnych dla rolników

pszenicaDziałanie to jest kontynuacją działań z ostatnich lat. Wsparcia udziela się na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu detalicznego(dla wsparcia dla rolników) produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.
Działania może podjąć się rolnik, domownik lub małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji jak np. w przypadku modernizacji gospodarstw rolnych. Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia i wynosi nie więcej niż: 300 tys. zł dla rolników, domowników lub małżonków - rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł na operację.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta
Pomoc przyznaje się jeżeli: wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie. Udzielenie pomocy będzie przyznane jeżeli beneficjent nie będzie finansował operacji ze środków publicznych (efekt deadweight). Oraz wnioskodawca deklaruje, że po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z, rolnikami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. Powyższe umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.
Wyżej wymienione warunki nie stosuje się do podmiotów przetwarzających produkty rolne wytworzone przez ich członków, miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, oraz przetwarzających wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.
Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
Inwestycje, które zakładają wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.
Terminy naborów wniosków ogłaszane są przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Wnioski mogą być przesłane również drogą pocztową.